Антикорупційна програма

 

Антикорупційна програма Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія»

 

Цією Антикорупційною програмою _ Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія»  (далі — Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, і керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 

Антикорупційна програма ДРГП «Донецькгеологія» (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

       Програма поширюється на всіх співробітників ДРГП «Донецькгеологія», в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну/виробничу практику, або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

 

І. Загальні положення

 

 1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.

 

 1. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

 1. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

 

 1. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника Юридичної особи після її обговорення з працівниками і посадовими особами Юридичної особи.

 

 1. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Юридичної особи, а також для її ділових партнерів-1.

 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 

 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника,  а також для усіх суб’єктів господарської діяльності ( структурних підрозділів ), над якими вона здійснює контроль.

 

 1. Антикорупційна програма також застосовується Юридичною особою у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

 1. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 

 1) засновники Юридичної особи (далі — засновники );

 

 2) керівник Юридичної особи (далі — керівник);

 

 3) посадова особа Юридичної особи, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі — Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

 

 4) посадові особи Юридичної особи всіх рівнів та інші працівники Юридичної особи (далі — працівники).

 

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи

 

 1. Юридична особа забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

 

 1. Антикорупційні заходи включають:

 

 1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

 

 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Юридичної особи.

 

 1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є-2:

 

       ДРГП «Донецькгеологія» в процесі своєї господарської діяльності здійснює наступні антикорупційні заходи:

—   ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

— доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження використання службового/посадового становища і повноважень;

— доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію про обмеження щодо одержання подарунків;

— доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію про запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка і поводження з ними;

— доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження роботи за сумісництвом і суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;

— здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та вирішення їх у відповідності з чинним законодавством України;

— періодично, за рішенням адміністрації ДРГП «Донецькгеологія» проводить для співробітників підприємства семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

— створює на підприємстві Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія» , яке затверджується генеральним директором;

— обмежує вільний доступ у службові приміщення підприємства сторонніх юридичних і фізичних осіб без офіційного письмового звернення чи запиту;

— забороняє надання працівниками підприємства приватних консультацій, довідок і висновків або результатів лабораторних досліджень;

— забезпечує оформлення всіх договірних робіт, підготовку висновків, обґрунтувань і рекомендацій та виконання лабораторних досліджень тільки за офіційними двохсторонніми договорами ;

— не дозволяє незаконне і неофіційне використання геологічної інформації минулих років, що є державною власністю, а також поточних геологічних матеріалів без офіційного звернення заявників і оформлення  договорів на виконання робіт або надання послуг;

— не здійснює тіньової або напівлегальної господарської діяльності та запобігає незаконному використанню основних засобів виробництва ;

— під розписку ознайомлює співробітників підприємства з вимогами Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія»;

— повідомляє, під розписку, співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог Програми та Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія»;

— запроваджує посаду Уповноваженого з Програми;

— проводить щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

 1. Співробітникам підприємства забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати при цьому будь-яке майно або кошти підприємства в приватних інтересах.
 2. Співробітникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

       Проте, співробітники підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом 1 цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

       Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

       Рішення, прийняте працівником  підприємства, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

 1. Співробітники підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

— відмовитися від пропозиції;

— за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

— залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

— письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника структурного підрозділу та  спеціально уповноважену особу щодо протидії корупції.

Якщо працівник  підприємства, виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або  уповноважену особу.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або уповноваженою   особою.

 1. Керівництво доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення тих же видів діяльності, що передбачаються в посадовій/службовій інструкції за основним місцем роботи.

Співробітник, який має на меті працювати по сумісництву або суміщенню на посаді, яка передбачає здійснення тих самих видів діяльності, що передбачені в посадовій/службовій інструкції за його основним місцем роботи, зобов’язаний повідомити про це ДРГП «Донецькгеологія»  не пізніше ніж за 2 тижні до того, як приступить до виконання своїх посадових/службових обов’язків за сумісництвом або суміщенням.

Положення даного пункту не стосуються осіб, які здійснюють діяльність по сумісництву або суміщенню посад в межах одного суб’єкту господарської діяльності.

 1. Співробітники зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника та уповноважену особу.

Генеральний директор, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Генеральний директор, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

У разі існування у особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного антикорупційного агентства.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду;
 • звільнення особи з посади/роботи.

Співробітники, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

       Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Періодично, за рішенням Генерального директора , проводяться для суб’єктів, на яких розповсюджуються положення даної Програми, семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.
 2. ДРГП «Донецькгеологія» створює на підприємстві Положення про конфіденційну інформацію, яке Генеральний директор підприємства затверджує. Після затвердження Положення під конфіденційну інформацію, підприємство ознайомлює з ним співробітників під розписку.

       Також підприємство повідомляє, під розписку, співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог Програми ДРГП «Донецькгеологія» та Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія».

 1. ДРГП «Донецькгеологія» запроваджує посаду Уповноваженого з Програми.
 2. Підприємство запроваджує проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

       Задля цього, ДРГП «Донецькгеологія»  щорічно за рішенням адміністрації та профкому працівників залучає незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційних ризиків.

       У разі необхідності, загальні збори можуть прийняти рішення (яке оформлюється наказом/протоколом/розпорядженням/рішенням) про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків.

 1. Корупційні ризики у діяльності Юридичної особи поділяються на внутрішні та зовнішні.

 Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Юридичної особи.

 Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Юридична особа перебуває у ділових правовідносинах.

 

Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності Юридичної особи

 

 1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Юридичної особи, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

 

 1. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Юридичної особи, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Юридичною особою.

 

 1. Ділові партнери Юридичної особи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності-3.

 За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Юридичної особи Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

 У разі негативної  рекомендації керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 Благодійна діяльність Юридичної особи за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 

 1. Здійснення благодійної діяльності Юридичної особи не допускається, якщо:

 

 1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

 

 2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

 

 1.  Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі — повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи (у разі його наявності).

  Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

 

Норми професійної етики працівників юридичної особи

Співробітники підприємства під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

       Посадові особи підприємства зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

 • дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації в будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;
 • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • висновки та довідки на запити правоохоронних або фіскальних органів надавати тільки у відповідності із функціями та компетентністю ДРГП «Донецькгеологія» за наявністю конкретних договорів стосовно суб’єкта запиту;
 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана в разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника Юридичної особи та Уповноваженого уповноважену особу щодо протидії корупції.

 

 1. V. Права і обов’язки працівників підприємства зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи
 2. Посадові особи підприємства мають право:
 • вимагати від керівництва підприємства обговорювати положення Програми;
 • вимагати від посадових та службових осіб підприємства дотримання положень Програми;
 • звертатись до уповноваженого із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Програми;
 • звертатись до суду за захистом своїх порушених прав;
 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні  інтереси;
 • самостійно обирати лекторів для проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 • здійснювати заходи із зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.
 1. 2. Керівник, працівники Юридичної особи зобов’язані:

— дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

 —  виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Юридичної особи;

— не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками підприємства або іншими особами;
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності підприємства про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді керівника ДРГП «Донецькгеологія» про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;
 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження щодо використання службового/посадового становища;
 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію про обмеження щодо одержання дарунків;
 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;
 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;
 • здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі їх виникнення;
 • з власної ініціативи проводити для співробітників підприємства семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 • створити та затвердити на підприємстві Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія»;
 • під розписку ознайомити співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог Програми ДРГП «Донецькгеологія» та Положення про конфіденційну інформацію ДРГП «Донецькгеологія»;
 • запровадити посаду Уповноваженого з Програми та призначити на цю посаду відповідну особу;
 • вживати всіх необхідних та невідкладних заходів для захисту особи, яка повідомила інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 • проводити щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

 

 1. Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється :

 

 •  використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 

 • використовувати будь-яке майно Юридичної особи чи її кошти в приватних інтересах;

 

 • вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

 

 •  організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Юридичної особи, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

 

 •  впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Юридичної особи з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

 

 •  вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника Юридичної особи до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми;

 

 • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді керівника ДРГП «Донецькгеологія» про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи.

 

 1. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Юридичною особою особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом-9.

 

 1. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Юридичної особи (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

      

 1. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Юридичної особи, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Юридичної особи.

 

 Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

 

 1. Права і обов’язки Уповноваженого , відповідального за запобігання корупції
 2. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Юридичній особі.

 

 1. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи.

 

 1. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Юридичній особі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів Юридичної особи, а також інших осіб забороняється.

 

       Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні права:

 • вимагати від керівництва ДРГП «Донецькгеологія» обговорювати положення Програми;
 • вимагати від посадових та службових осіб підприємства дотримання положень Програми;
 • вимагати від керівництва ДРГП «Донецькгеологія» справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;
 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва ДРГП «Донецькгеологія», якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;
 • звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Програми або антикорупційного законодавства України.
 • отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

 

 • отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Юридичної особи, проведення в них контрольних заходів;

 

 • отримувати доступ до наявних в Юридичній особі електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

 

       Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні обов’язки:

 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю підприємства;
 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;
 • невідкладно інформувати керівництво ДРГП «Донецькгеологія» про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю підприємства;
 • невідкладно інформувати керівництво ДРГП «Донецькгеологія» про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками підприємства або іншими особами;
 • невідкладно інформувати керівництво ДРГП «Донецькгеологія» про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • надавати роз’яснення будь-яких питань щодо тлумачення положень Програми або антикорупційного законодавства України за зверненнями посадових та службових осіб підприємства ;
 • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді керівництво ДРГП «Донецькгеологія» про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;
 • згідно запиту керівництва ДРГП «Донецькгеологія», звітувати щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;
 • дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • реагувати на інформацію про виявлення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;
 • інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Програми.

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Юридичної особи Антикорупційної програми.

 

 1. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах-:

 

 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

 

 3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 

 1. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми

 

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 

 1. Працівникам Юридичної особи гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Юридичної особи та повідомлень про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

 1. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Юридичної особи.

 

 1. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

 

 1. Повідомлення працівників Юридичної особи про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

 

 Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Юридичної особи або ділових партнерів Юридичної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 1. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого — працівник, визначений керівником.

 

 1. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

 Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Особа, винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства.

                    

 1. X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

 1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Юридичній особі.

 

 1. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі — викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

 

 1. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

 

 1. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Юридичної особи, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

 

 1. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

 1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи

 

 1. Працівники Юридичної особи зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

 

 У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Юридичної особи він письмово повідомляє про це Уповноваженого .

 

 У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

 

 1. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

 

 Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

 

 1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

 

 1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

 2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

 3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

 4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

 5) переведення працівника на іншу посаду;

 6) звільнення працівника.

 

 Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Юридичної особи встановлюються керівником.

 

 1. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника Юридичної особи приймається органом управління.

 

 1. Працівники Юридичної особи можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

      

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник і працівники Юридичної особи можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

 

 1. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому надіслання на його адресу письмового звернення у довільній формі.

 

 1. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі — не пізніше ніж протягом ___5__ робочих днів з дня отримання запиту.

 

 Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на _5___ робочих днів , про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 

 1. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі

 

 1. Підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

 

 1. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Юридичної особи тематичного плану-графіка на кожний рік . який готується Уповноваженим. ДРГП «Донецькгеологія»», щорічно, проводить для суб’єктів, на яких розповсюджуються положення даної Програми, семінари, предметом якого буде роз’яснення норм Програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

Про дату проведення семінару, працівники повідомляються особисто під розписку за 10 робочих днів до запланованої дати заходу.

 

 Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Юридичної особи, так і окремі заходи для керівника .Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

 

 1) пропозицій керівника, керівників структурних підрозділів;

 2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

 3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

 4) результатів внутрішніх розслідувань;

 

 1. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше __2_ відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

 

 1. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

 1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

 2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

 

 1. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Юридичної особи відповідно до норм законодавства про працю, Антикорупційної програми ДРГП «Донецькгеологія» та посадової  інструкції такого працівника.

 

 

 1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Юридичної особи або ознак вчинення працівником Юридичної особи корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу
 2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник зобов’язаний вжити таких заходів:

 1) протягом ___2_____ днів  ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

 2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

 3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

 4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

 1. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

 До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

 

 Строк проведення розслідування не повинен перевищувати _5_ днів .

 

 Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

 У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

       XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

 1. Керівник Юридичної особи забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

 

 1. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

 

 1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

 2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

 3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

 4) проведення Уповноваженим обговорення та консультацій із працівниками, керівником, Юридичної особи, а також з діловими партнерами Юридичної особи щодо удосконалення Антикорупційної програми.

 

 1. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники Юридичної особи.

 

 1. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

 

 1. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

 

 1. У результаті схвалення пропозицій працівниками Юридичної особи керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

Усі затвердженні та підписані документи, Ви, можете переглянути та ознайомитися з ними нижче:

Антікорупційна программа  — Антикорупц.програма ДРГП 2018.

Антікорупційна программа (Додаток №1) — Антикоррупц_программа_1стр.

Антікорупційна программа (Затвердженна остання сторінка) — Антікорупційна программа ( послед.стр.).